STK pro motorky příznivěji

24.01.2018 19:24
Převzato z profilu MAČR
 
Malý krůček pro lidstvo, větší pro motorkáře :-)
 
STK pro motorky jinak a příznivěji.
MACR - MOTOCYKLOVÁ ASOCIACE ČR·23. LEDEN 2018
Společným tlakem, ale především velkou zásluhou Rebelů, kteří se obuli do MDCR, když nám slábli síly se podařila změna, která se týká motocyklů. Právě na STK stanice dorazil věstník pokynů, k motorkám tím vstupuje v platnost. Další návrh je ojetiny jednou za 4 roky nikoli za 2 jako auta. Čtěte dál:
VĚSTNÍK DOPRAVY 1/2018 19. ledna 2018  
INSTRUKCE PRO STK č. 1/2018 – Postup při provádění technických prohlídek u motocyklů (MD) 
Za účelem sjednocení postupu a činností spojených s provádění technických prohlídek na stanici technické kontroly (dále jen „STK“) vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) tuto Instrukci pro STK. 
Vzhledem ke stále opakujícím se dotazům a podnětům při provádění všech druhů technických prohlídek u motocyklů bylo připravena instrukce, která sjednocuje postupy pro kontrolu některých částí, systémů, provedení a úprav motocyklů. 
1. Postup při provádění technických prohlídek 
1.1. Kontrola neshody údajů 
V rámci vizuální kontroly neshody údajů se jako závada pod kódem 0.3.1.1 hodnotí změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá dokumentaci vozidla, tedy pouze zjevné neshody údajů (jako jsou například druh a provedení vozidla, druh pohonu, počet náprav apod., v rozsahu údajů uvedených v technickém průkaze nebo C.O.C listu a dokumentace jim na roveň postavení např. zahraniční registrační dokumenty). Kontrola činností a technického stavu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla nespadá do skupiny kontrolních úkonů 0 a jsou předmětem kontroly podle kontrolních úkonů spadajících do skupin kontrolních úkonů 1. až 9. 
V rámci vizuální kontroly se jako závada pod kódem 0.3.1.2 hodnotí změny nebo úpravy vozidla, které nejsou v předložené dokumentaci vozidla zapsány, a jejichž zápis se vyžaduje. Nejedná se tedy o posouzení neshody údajů s údaji uvedenými v předložené dokumentaci vozidla, ale o vyznačení závady za účelem nutnosti doplnění dokladů k vozidlu. 
1.2. Kontrola ostrých hran a výčnělků na vnějším povrchu motocyklu 
 
Obecné požadavky na kontrolu ostrých hran a výčnělků jsou stanoveny minimálními poloměry zaoblení, které jsou na hranách 2 mm, v rozích 3 mm a na zakončení musí být kulovitý tvar s minimálním poloměrem 7 mm např. ovládací páčky. Uvedené požadavky jsou minimální a uplatní se v místech, kde může dojít ke styku či nárazu chodce, cyklisty apod. tj. v místech, které jsou na vnější straně motocyklu dostatečně přístupné. Použijí se pouze u materiálů, které jsou pevné např. kovy či tvrdý plast, nepoužijí se na měkké materiály jako pryž, guma či kůže atd. 
Výše uvedené požadavky se krom odkazů v ostatních částí instrukce použijí pro montáž různých doplňků, které nepodléhají schválení, podle přílohy č. 12 části A vyhlášky č. 341/2014 Sb., schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. nebo schválení podle mezinárodního předpisu. Jedná se především o designové prvky a doplňky, které nemění celkové rozměry, významně nemění provozní hmotnost a nezasahují do ostatních systémů či funkcí motocyklu. Pokud tedy takové doplňky neovlivňují funkci motocyklu, jsou dostatečně upevněny a plní požadavky na ostré hrany a výčnělky není její montáž závadou ve smyslu technické prohlídky. Tyto doplňky nemusí být zapsány v technickém průkazu vozidla. 
1.3. Pomocné rámy motocyklů tzv. „padáky“ 
 
V případě pomocných rámů tzv. „padáků“ neexistuje samostatný technický předpis, který se stanovoval jejich samostatné schválení a označení schvalovací značkou. Při jejich kontrole není rozhodující, zda se jedná o originální či neoriginální provedení. Posuzuje se pouze, zda jsou 
2 z 3 
VĚSTNÍK DOPRAVY 1/2018 19. ledna 2018 
dostatečně upevněny k motocyklu, nejsou na něm ostré hrany a výčnělky a nemění maximální rozměry vozidla. V případě, že těmto požadavkům namontovaný pomocný rám vyhovuje, je výsledek prohlídky vůči tomuto komponentu vyhovující. 
1.4. Zasklení motocyklů 
 
Plastová čelní skla (tzv. „plexy“ nebo „větrné štítky“) namontovaná na motocykly bez karoserie, která 
nejsou podepřena v horní části, nejsou považována za bezpečnostní zasklení, a proto se na něj nevztahuje požadavek na schválení zasklení podle EHK OSN č. 43, v těchto případech se absence schválení zasklení podle EHK OSN č. 43 nepovažuje za závadu. I na tyto větrné štítky se vztahuje požadavek na absenci ostrých hran a výčnělků. Konce těchto zařízení musí být zaoblené viz bod 1.2. V případě, že daným zařízením je průhled, musí být splněny navíc vlastnosti nezkreslené průhlednosti bez deformace obrazu a zkreslení barev. 
1.5. Montáž osvětlení motocyklů 
 
Při jejich kontrole není rozhodující, zda se jedná o originální či neoriginální provedení. Posuzuje se pouze, zda jsou dostatečně upevněny k motocyklu, jsou v požadovaném množství a druzích, odpovídají svým zapojením a umístěním na vozidle, je potřeba zdůraznit, že co není dovoleno je zakázáno, tj. např. nesmí být ani větší počet. Všechny použité světelné zařízení musí mít odpovídající schvalovací (homologační) značku, tento požadavek se nepoužije pouze v případě, že vozidlo bylo uvedeno na trh, kdy nebyly homologační značky vyžadovány. V případě, že těmto požadavků namontované osvětlení vyhovuje, i přes to, že se nejedná o originální komponent, je výsledek prohlídky vyhovující. 
1.6. Montáž zadní registrační značky 
 
Současné technické požadavky na konstrukci motocyklů umožňují umístění registrační značky i mimo podélnou střední osu motocyklu, avšak nikoliv jakkoliv, především ne boční umístění na úrovní středu zadního kola, kdy je omezena viditelnost z opačné strany motocyklu. Umístění mimo osu je možné za splnění následujících podmínek: 
- žádná část registrační značky netvoří nejširší část motocyklu (zrcátka se nepočítají), 
- montáž registrační značky nesmí bránit maximálnímu náklonu, 
- viditelnost registrační značky musí být taková, aby umožňovala vpravo i vlevo viditelnost alespoň 30 stupňů od krajů registrační značky, 
- upevnění (držák) registrační značky musí být dostatečně pevné a tuhé, nesmí sloužit jako prostředek upevnění ostatních dílů, 
- dále platí ostatní stávající požadavky na umístění. 
 
Pokud jsou uvedené podmínky splněny, jsou požadavky pro montáž splněny. Je však potřeba, aby provozovatel vozidla tuto skutečnost, tj. excentrické umístění registrační značky, měl v souladu s vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zapsanou v technickém průkazu. 
Zvláštní ustanovení: 
Provozovatel STK musí seznámit s obsahem instrukce kontrolní techniky STK nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bylo zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků STK s obsahem této instrukce. 
Instrukce nabývá platnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy. 

23. LEDEN 2018

Společným tlakem, ale především velkou zásluhou Rebelů, kteří se obuli do MDCR, když nám slábli síly se podařila změna, která se týká motocyklů. Právě na STK stanice dorazil věstník pokynů, k motorkám tím vstupuje v platnost. Další návrh je ojetiny jednou za 4 roky nikoli za 2 jako auta. Čtěte dál:

VĚSTNÍK DOPRAVY 1/2018 19. ledna 2018  

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2018 – Postup při provádění technických prohlídek u motocyklů (MD) 

Za účelem sjednocení postupu a činností spojených s provádění technických prohlídek na stanici technické kontroly (dále jen „STK“) vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) tuto Instrukci pro STK. 

Vzhledem ke stále opakujícím se dotazům a podnětům při provádění všech druhů technických prohlídek u motocyklů bylo připravena instrukce, která sjednocuje postupy pro kontrolu některých částí, systémů, provedení a úprav motocyklů. 

1. Postup při provádění technických prohlídek 

1.1. Kontrola neshody údajů 

V rámci vizuální kontroly neshody údajů se jako závada pod kódem 0.3.1.1 hodnotí změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá dokumentaci vozidla, tedy pouze zjevné neshody údajů (jako jsou například druh a provedení vozidla, druh pohonu, počet náprav apod., v rozsahu údajů uvedených v technickém průkaze nebo C.O.C listu a dokumentace jim na roveň postavení např. zahraniční registrační dokumenty). Kontrola činností a technického stavu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla nespadá do skupiny kontrolních úkonů 0 a jsou předmětem kontroly podle kontrolních úkonů spadajících do skupin kontrolních úkonů 1. až 9. 

V rámci vizuální kontroly se jako závada pod kódem 0.3.1.2 hodnotí změny nebo úpravy vozidla, které nejsou v předložené dokumentaci vozidla zapsány, a jejichž zápis se vyžaduje. Nejedná se tedy o posouzení neshody údajů s údaji uvedenými v předložené dokumentaci vozidla, ale o vyznačení závady za účelem nutnosti doplnění dokladů k vozidlu. 

1.2. Kontrola ostrých hran a výčnělků na vnějším povrchu motocyklu 

 

Obecné požadavky na kontrolu ostrých hran a výčnělků jsou stanoveny minimálními poloměry zaoblení, které jsou na hranách 2 mm, v rozích 3 mm a na zakončení musí být kulovitý tvar s minimálním poloměrem 7 mm např. ovládací páčky. Uvedené požadavky jsou minimální a uplatní se v místech, kde může dojít ke styku či nárazu chodce, cyklisty apod. tj. v místech, které jsou na vnější straně motocyklu dostatečně přístupné. Použijí se pouze u materiálů, které jsou pevné např. kovy či tvrdý plast, nepoužijí se na měkké materiály jako pryž, guma či kůže atd. 

Výše uvedené požadavky se krom odkazů v ostatních částí instrukce použijí pro montáž různých doplňků, které nepodléhají schválení, podle přílohy č. 12 části A vyhlášky č. 341/2014 Sb., schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. nebo schválení podle mezinárodního předpisu. Jedná se především o designové prvky a doplňky, které nemění celkové rozměry, významně nemění provozní hmotnost a nezasahují do ostatních systémů či funkcí motocyklu. Pokud tedy takové doplňky neovlivňují funkci motocyklu, jsou dostatečně upevněny a plní požadavky na ostré hrany a výčnělky není její montáž závadou ve smyslu technické prohlídky. Tyto doplňky nemusí být zapsány v technickém průkazu vozidla. 

1.3. Pomocné rámy motocyklů tzv. „padáky“ 

 

V případě pomocných rámů tzv. „padáků“ neexistuje samostatný technický předpis, který se stanovoval jejich samostatné schválení a označení schvalovací značkou. Při jejich kontrole není rozhodující, zda se jedná o originální či neoriginální provedení. Posuzuje se pouze, zda jsou 

2 z 3 

VĚSTNÍK DOPRAVY 1/2018 19. ledna 2018 

dostatečně upevněny k motocyklu, nejsou na něm ostré hrany a výčnělky a nemění maximální rozměry vozidla. V případě, že těmto požadavkům namontovaný pomocný rám vyhovuje, je výsledek prohlídky vůči tomuto komponentu vyhovující. 

1.4. Zasklení motocyklů 

 

Plastová čelní skla (tzv. „plexy“ nebo „větrné štítky“) namontovaná na motocykly bez karoserie, která 

nejsou podepřena v horní části, nejsou považována za bezpečnostní zasklení, a proto se na něj nevztahuje požadavek na schválení zasklení podle EHK OSN č. 43, v těchto případech se absence schválení zasklení podle EHK OSN č. 43 nepovažuje za závadu. I na tyto větrné štítky se vztahuje požadavek na absenci ostrých hran a výčnělků. Konce těchto zařízení musí být zaoblené viz bod 1.2. V případě, že daným zařízením je průhled, musí být splněny navíc vlastnosti nezkreslené průhlednosti bez deformace obrazu a zkreslení barev. 

1.5. Montáž osvětlení motocyklů 

 

Při jejich kontrole není rozhodující, zda se jedná o originální či neoriginální provedení. Posuzuje se pouze, zda jsou dostatečně upevněny k motocyklu, jsou v požadovaném množství a druzích, odpovídají svým zapojením a umístěním na vozidle, je potřeba zdůraznit, že co není dovoleno je zakázáno, tj. např. nesmí být ani větší počet. Všechny použité světelné zařízení musí mít odpovídající schvalovací (homologační) značku, tento požadavek se nepoužije pouze v případě, že vozidlo bylo uvedeno na trh, kdy nebyly homologační značky vyžadovány. V případě, že těmto požadavků namontované osvětlení vyhovuje, i přes to, že se nejedná o originální komponent, je výsledek prohlídky vyhovující. 

1.6. Montáž zadní registrační značky 

 

Současné technické požadavky na konstrukci motocyklů umožňují umístění registrační značky i mimo podélnou střední osu motocyklu, avšak nikoliv jakkoliv, především ne boční umístění na úrovní středu zadního kola, kdy je omezena viditelnost z opačné strany motocyklu. Umístění mimo osu je možné za splnění následujících podmínek: 

- žádná část registrační značky netvoří nejširší část motocyklu (zrcátka se nepočítají), 

- montáž registrační značky nesmí bránit maximálnímu náklonu, 

- viditelnost registrační značky musí být taková, aby umožňovala vpravo i vlevo viditelnost alespoň 30 stupňů od krajů registrační značky, 

- upevnění (držák) registrační značky musí být dostatečně pevné a tuhé, nesmí sloužit jako prostředek upevnění ostatních dílů, 

- dále platí ostatní stávající požadavky na umístění. 

 

Pokud jsou uvedené podmínky splněny, jsou požadavky pro montáž splněny. Je však potřeba, aby provozovatel vozidla tuto skutečnost, tj. excentrické umístění registrační značky, měl v souladu s vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zapsanou v technickém průkazu. 

Zvláštní ustanovení: 

Provozovatel STK musí seznámit s obsahem instrukce kontrolní techniky STK nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bylo zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků STK s obsahem této instrukce. 

Instrukce nabývá platnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy. 

MACR - MOTOCYKLOVÁ ASOCIACE ČR

Zpět